دوره امادگی ايلتس


دوره امادگي ايلتس در در دپارتمان تخصصي ايلتس اكادمي نوبل به صورت منحصر به فردي ارائه مي گردد به اين معنا كه براي شش گروه مختلف كه متقاضيان كسب نمره ٥.٥-٦-٦.٥-٧ -٧.٥ و ٨ مي باشند كلاسها به صورت مجزا با اساتيد متخصص در هر نمره و در قالب كلاسهاي نهايتا چهار نفره برگزار مي گردد تا فرصت رسيدگي و رفع اشكال تك تك زبان اموزان وجود داشته باشد. لذا منابع اموزشي براي مهارتهاي Speaking- Listening- Reading - Writing -Grammar & Vocabulary براي هر نمره متفاوت و تخصصي ارائه مي گردد. طول دوره اموزشي ايلتس بسته به نمره هدف و فشردگي برگزاري كلاس بين دو الي پنج ماه مي باشد.